Adelphos Athletics – Adelphos Compete

Metcon

Metcon (No Measure)

3 Sets:

3 Min Ski or Row at Moderate, High Stroke Rate, Low Damper

1 Min Ski or Row at Moderate, Low Stroke Rate, High Damper

5 Min BikeErg at Moderate

3 Min Ski or Row at Moderate, Low Stroke Rate, High Damper

1 Min Ski or Row at Moderate, High Stroke Rate, Low Damper

*Rest 2 Min between sets.

()